Algemene Voorwaarden Workation

 

Inhoudsopgave:

Definities

Artikel   1 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel   2 – Tarieven en Betaling

Artikel   3 – Annuleren en Wijziging

Artikel   4 – Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel   5 – Gebruiksrecht gemaakte beelden

Artikel   6 – Portretrecht

Artikel   7 – Aansprakelijkheid en Schade

 

Definities

Love and Wander Workation 2024 wordt georganiseerd door Love and Wander en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65754077 onderdeel van Nicole Aerts Photography en is gevestigd te Almere. 

De persoon die deelneemt aan de workation wordt aangeduid als deelnemer.

Deze algemene voorwaarden zijn voor alle deelnemers die met deze workation meegaan. Door te bevestigen en de factuur te betalen ga je hiermee akkoord.

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 De Algemene Voorwaarden van Love and Wander zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Indien de deelnemer in zijn opdracht, bevestiging, of mededeling bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze alleen bindend voor Love and Wander als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Indien er naast deze Algemene Voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, gelden die ook. In geval van tegenstrijdige voorwaarden kan de deelnemer zich steeds beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2 Tarieven en Betaling

2.1 De vermelde tarieven zijn exclusief btw, ander vervoer dan aangegeven, PCR-testen, alcoholische drank en eventueel bij te boeken extra’s. 

2.2  Deelnemer betaald bij aanmelden een aanbetaling van 250 euro exclusief btw voor de workation. Het overige deel van het bedrag kan naar keuze van de deelnemer in 1 of 3 termijnen betaald worden. 

2.3 Voor het betalen in één keer zal dit voor 1 juli 2024 zijn. 

2.4 Voor het betalen in drie termijnen zal dit zijn: 

Termijn 1 in maart 2024

Termijn 2 in mei 2024

Termijn 3 in juli 2024

2.5 Wanneer deelnemer zich aanmeld in de maand augustus of september zal het bedrag in één keer betaald worden. 

2.6 Als deelnemer niet op tijd de betaling voldoet, dan ontvangt de deelnemer een eerste en tweede herinnering. Wordt de betaling vervolgens niet gedaan dan wordt de inschrijving van de deelnemer ongedaan gemaakt en zal er een plek vrijkomen voor iemand anders. Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd tenzij de plek verkocht kan worden aan een nieuwe deelnemer.

Artikel 3 Annuleren en Wijzigingen 

3.1 Bij het annuleren van de deelnemer voor deelname is er geen recht op restitutie. Wel is het mogelijk om jouw ticket aan een andere fotograaf/videograaf/beeldmaker te verkopen, tegen maximaal hetzelfde bedrag als het aankoopbedrag. De vliegtickets kunnen op kosten van deelnemer overgezet worden op een andere naam. De extra kosten bedragen het verschil in ticketprijs en het veranderen van naam. 

3.2 De inhoud van het aanbod tijdens de workation wordt bepaald door Love and Wander. Het programma kan worden aangepast door omstandigheden, waaronder terreinomstandigheden, weersomstandigheden en overige factoren. Love and Wander is hier niet aansprakelijk voor genoodzaakte wijzigingen in het programma, maar zal zich ten volle inspannen de kwaliteit van de workation zoveel mogelijk te handhaven. Wijzigingen in het programma zijn geen reden tot kosteloze annulering. 

3.3 Als Love and Wander genoodzaakt is te annuleren. Dan zal er een voorstel komen van een nieuwe datum voor de workation. Wanneer de deelnemer deze datum niet kan of als er sprake is van geen nieuwe editie, dan zal het bedrag teruggestort worden. Er kan geen aanspraak op een schadevergoeding of enige andere compensatie worden gemaakt. 

3.4 Love and Wander zal bij 4 of minder deelnemers de workshop kunnen annuleren i.v.m. onvoldoende animo. Deelnemers krijgen hun geld in dit geval teruggestort op hun bankrekening.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de deelnemer het aanbod van Love and Wander aanvaardt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de deelnemer het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Love and Wander onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Als blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de deelnemer onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Love and Wander het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 Love and Wander kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en alle relevante feiten en factoren onderzoeken die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst. Indien Love and Wander op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd de aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.

Artikel 5 Gebruiksrecht gemaakte beelden 

5.1 Beelden die de deelnemer heeft gemaakt tijdens de workation mag gebruikt worden voor deelnemer zijn/haar fotografie portfolio.

5.2 Het is niet toegestaan beelden van de shoots, verblijf, modellen of styling, te gebruiken als ondersteunend beeldmateriaal van een workation, workshop of een andere vorm van fotografie gerelateerde diensten die je zelf in de toekomst wilt gaan verkopen. 

5.3 Deelnemer zal altijd naamsvermelding gebruiken van organisatie en alle leveranciers die hebben meegewerkt aan deze workation. Deze lijst ontvangt de deelnemer tijdens de workation. Deze lijst moet altijd geplaatst worden bij het bericht. Dit geldt voor zowel online als offline. 

5.4 Telefoon foto’s en filmpjes die deelnemer tijdens de workation online deelt, moeten met naamsvermelding van de organisatie en de zichtbare leveranciers geplaatst worden. 

5.5 Beeldmateriaal die deelnemer wilt insturen voor offline media is niet toegestaan zonder toestemming van alle leveranciers en modellen die zichtbaar zijn (in persoon of in werkzaamheden) op de desbetreffende foto. 

Artikel 6 Portretrecht

6.1  Deelnemer geeft toestemming om gemaakte beelden van behind the scenes beelden waar de deelnemer op staat te laten plaatsen op de website en/of social media kanalen van Love and Wander ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Wanneer de deelnemer niet wilt dat de foto’s gebruikt worden voor de desbetreffende doeleinden, dient de deelnemer dit voorafgaand aan Love and Wander kenbaar te maken.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en Schade

7.1  Deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige reisverzekering en een eventuele zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. 

7.2 De verantwoordelijkheid van het hebben van de juiste reisbescheiden en documenten ligt bij deelnemer. Bij het doorgeven van persoonlijke gegevens dienen deze juist te zijn. Wanneer bij vertrek of tijdens de reis blijkt dat de deelnemer niet beschikt over de vereiste benodigdheden en niet verder deel kan nemen, heeft de klant geen aanspraak op restitutie van de workation. 

7.2 De totale aansprakelijkheid van Love and Wander jegens de deelnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

7.3 Love and Wander is niet aansprakelijk jegens de deelnemer voor indirecte schade, waaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, en schade door bedrijfsstagnatie.

7.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Love and Wander geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Love and Wander.

7.5 De aansprakelijkheid van Love and Wander jegens de deelnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de deelnemer Love and Wander onverwijld en schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om de tekortkoming te herstellen, en Love and Wander ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Love and Wander adequaat kan reageren.